NHỰA PP CÂY TRÒN

NHỰA PP PHI 260MM

NHỰA PP CÂY 260MM

NHỰA PP CÂY 260MM Nhựa PP Cây 260mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 250MM

NHỰA PP CÂY 250MM

NHỰA PP CÂY 250MM Nhựa PP Cây 250mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 240MM

NHỰA PP CÂY 240MM

NHỰA PP CÂY 240MM Nhựa PP Cây 240mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 230MM

NHỰA PP CÂY 230MM

NHỰA PP CÂY 230MM Nhựa PP Cây 230mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 220MM

NHỰA PP CÂY 220MM

NHỰA PP CÂY 220MM Nhựa PP Cây 220mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 210MM

NHỰA PP CÂY 210MM

NHỰA PP CÂY 210MM Nhựa PP Cây 210mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 200MM

NHỰA PP CÂY 200MM

NHỰA PP CÂY 200MM Nhựa PP Cây 200mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 190MM

NHỰA PP CÂY 190MM

NHỰA PP CÂY 190MM Nhựa PP Cây 190mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 180MM

NHỰA PP CÂY 180MM

NHỰA PP CÂY 180MM Nhựa PP Cây 180mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 170MM

NHỰA PP CÂY 170MM

NHỰA PP CÂY 170MM Nhựa PP Cây 170mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 160MM

NHỰA PP CÂY 160MM

NHỰA PP CÂY 160MM Nhựa PP Cây 160mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 150MM

NHỰA PP CÂY 150MM

NHỰA PP CÂY 150MM Nhựa PP Cây 150mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 140MM

NHỰA PP CÂY 140MM

NHỰA PP CÂY 140MM Nhựa PP Cây 140mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 130MM

NHỰA PP CÂY 130MM

NHỰA PP CÂY 130MM Nhựa PP Cây 130mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 120MM

NHỰA PP CÂY 120MM

NHỰA PP CÂY 120MM Nhựa PP Cây 120mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 110MM

NHỰA PP CÂY 110MM

NHỰA PP CÂY 110MM Nhựa PP Cây 110mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 100MM

NHỰA PP CÂY 100MM

NHỰA PP CÂY 100MM Nhựa PP Cây 100mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 90MM

NHỰA PP CÂY 90MM

NHỰA PP CÂY 90MM Nhựa PP Cây 90mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 80MM

NHỰA PP CÂY 80MM

NHỰA PP CÂY 80MM Nhựa PP Cây 80mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết
NHỰA PP PHI 70MM

NHỰA PP CÂY 70MM

NHỰA PP CÂY 70MM Nhựa PP Cây 70mm được sản xuất từ hạt nhựa PP có tên hóa nhựa là Polypropylene được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ ...

Xem chi tiết