NHỰA HDPE CÂY TRÒN

CÂY NHỰA HDPE 300MM

CÂY NHỰA HDPE 300MM

CÂY NHỰA HDPE 300MM Cây nhựa HDPE 300mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 290MM

CÂY NHỰA HDPE 290MM

CÂY NHỰA HDPE 290MM Cây nhựa HDPE 290mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 280MM

CÂY NHỰA HDPE 280MM

CÂY NHỰA HDPE 280MM Cây nhựa HDPE 280mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 270MM

CÂY NHỰA HDPE 270MM

CÂY NHỰA HDPE 270MM Cây nhựa HDPE 270mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 260MM

CÂY NHỰA HDPE 260MM

CÂY NHỰA HDPE 260MM Cây nhựa HDPE 260mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 250MM

CÂY NHỰA HDPE 250MM

CÂY NHỰA HDPE 250MM Cây nhựa HDPE 250mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 240MM

CÂY NHỰA HDPE 240MM

CÂY NHỰA HDPE 240MM Cây nhựa HDPE 240mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 230MM

CÂY NHỰA HDPE 230MM

CÂY NHỰA HDPE 230MM Cây nhựa HDPE 230mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 220MM

CÂY NHỰA HDPE 220MM

CÂY NHỰA HDPE 220MM Cây nhựa HDPE 220mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 210MM

CÂY NHỰA HDPE 210MM

CÂY NHỰA HDPE 210MM Cây nhựa HDPE 210mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 200MM

CÂY NHỰA HDPE 200MM

CÂY NHỰA HDPE 200MM Cây nhựa HDPE 200mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 190MM

CÂY NHỰA HDPE 190MM

CÂY NHỰA HDPE 190MM Cây nhựa HDPE 190mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 180MM

CÂY NHỰA HDPE 180MM

CÂY NHỰA HDPE 180MM Cây nhựa HDPE 180mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 170MM

CÂY NHỰA HDPE 170MM

CÂY NHỰA HDPE 170MM Cây nhựa HDPE 170mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 160MM

CÂY NHỰA HDPE 160MM

CÂY NHỰA HDPE 160MM Cây nhựa HDPE 160mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 150MM

CÂY NHỰA HDPE 150MM

CÂY NHỰA HDPE 150MM Cây nhựa HDPE 150mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 140MM

CÂY NHỰA HDPE 140MM

CÂY NHỰA HDPE 140MM Cây nhựa HDPE 140mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 130MM

CÂY NHỰA HDPE 130MM

CÂY NHỰA HDPE 130MM Cây nhựa HDPE 130mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 120MM

CÂY NHỰA HDPE 120MM

CÂY NHỰA HDPE 120MM Cây nhựa HDPE 120mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết
CÂY NHỰA HDPE 110MM

CÂY NHỰA HDPE 110MM

CÂY NHỰA HDPE 110MM Cây nhựa HDPE 110mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Nhựa HDPE là loại nhựa có tính chất An Toàn trong ...

Xem chi tiết